Ecclesiastes 9:13 through 10:20

Daybreak for Students
OVERVIEW
DAYBREAK
Ecclesiastes 9
Ecclesiastes 10