Ecclesiastes 5:1 through 6:12

Daybreak for Students
OVERVIEW
DAYBREAK
Ecclesiastes 5
Ecclesiastes 6